REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STYLIUM

z dnia 01.01.2023r.


§ I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której na mocy przepisów szczególnych została nadana zdolność prawna. Podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym uprawniony jest do dokonywania zamówień w ramach Sklepu.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Stylium.

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.stylium.com.pl za pośrednictwem którego Klient może zapoznać się z aktualną ofertą, a także składać zamówienia.

Koszyk – specjalnie wydzielona sekcja na stronie sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych.

Konto – konto założone przez klienta w Sklepie, na którym przechowywane są dane podane przez Klienta, a także informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – przygotowany przez Sprzedawcę formularz dostępny na stronie internetowej sklepu, umożliwiający utworzenie Konta.

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogące stanowić przedmiot umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, którego bezpośrednim celem jest dążenie do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj oraz ilość Towaru.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 wraz z późniejszymi zmianami.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 wraz z późniejszymi zmianami.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

§ II.  Kontakt ze Sklepem

Sprzedawca: Stylium Katarzyna Maniak, NIP: 6080123586, REGON: 526062206

Adres Sprzedawcy: ul. Jana Matejki 10, 63-300 Pleszew

Adres e-mail Sprzedawcy: stylium.butik@gmail.com

Numer telefonu Sprzedawcy: 536-307-445

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym punkcie. Kontakt możliwy jest w godzinach 8:00 – 16:00

§ III. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.stylium.com.pl
 2. Przedmiotowy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, funkcjonujący pod adresem www.stylium.com.pl, prowadzony jest przez Katarzynę Maniak. Regulamin definiuje takie elementy jak:
  1. zasady dokonywania rejestracji konta na stronie internetowej Sklepu oraz korzystania z niego w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Korzystanie z pełnej funkcjonalności sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Microsoft Edge w wersji 106 lub nowszej z włączoną obsługą Javascript, cookies.
 1. Aby korzystać ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego (np. smartphone, tablet), z dostępem do Internetu.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 3. Regulamin sklepu jest dostępny dla Klientów za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu stylium.com.pl. Klient w każdym czasie może pobrać go oraz sporządzić jego wydruk.
 4. Informacje o Produktach wskazane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu konta z wykorzystaniem odpowiedniego formularza, jak również bez wcześniejszej rejestracji. W przypadku skorzystania z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji konieczne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 2. Rejestracja konta następuje po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. W celu zakończenia procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Sprzedawca może pozbawić Klienta możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w szczególności, gdy:
  1. Klient w procesie rejestracji konta posłużył się fałszywymi danymi, danymi nieaktualnymi bądź nieprecyzyjnymi, a także takimi, które mogły wprowadzić w błąd lub naruszyć prawa osób trzecich,
  2. Klient korzystając z sklepu internetowego dopuścił się naruszenia dóbr osobistych podmiotów trzecich, zwłaszcza dóbr osobistych innych klientów sklepu,
  3. Klient dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez prowadzącego sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię prowadzącego sklep.
 5. Klient względem którego Sprzedawca zastosował środek w postaci pozbawienia prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 6. Dla zapewnienia właściwego stopnia bezpieczeństwa sklepu internetowego, w szczególności bezpieczeństwa przekazywanych komunikatów i danych związanych z świadczonymi usługami, podjęte zostaną niezbędne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapobieżenie pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niepublikowania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy
  4. korzystania z treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego,
  5. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, niniejszym Regulaminem jak również z ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ V.  Rejestracja konta w Sklepie

 1. W celu założenia konta w Sklepie, niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. W formularzu należy podać m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres do doręczeń (jeżeli jest inny niż adres korespondencyjny), numer kontaktowy.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 3. Logowanie się na konto sklepu odbywa się z wykorzystaniem loginu oraz hasła, które klient podał podczas rejestracji konta.
 4. Klient w dowolnym czasie ma prawo usunąć konto w sklepie poprzez zaznaczenie stosownej opcji w ustawieniach konta, bądź poprzez złożenie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie wiąże się z poniesieniem jakichkolwiek kosztów przez klienta.

§ VI. Zasady zawierania umowy/dokonania zamówienia

 1. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient musi wejść na właściwą stronę internetową sklepu i zalogować się na swoje konto albo dokonać zakupów bez uprzedniej rejestracji.
 2. W dalszej kolejności Klient dokonuje wyboru produktów określając ich ilość, rodzaj, rozmiar, kolor oraz inne parametry go charakteryzujące.
 3. Potwierdzenie wyboru określonych produktów przez Klienta następuje poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W przypadku gdy Klient zdecydował się na zakup bez wcześniejszej rejestracji konta musi on wypełnić formularz zamówienia zawierający dane odbiorcy oraz jego adres, określić sposób doręczenia przesyłki, a także podać dane do faktury/rachunku jeżeli są inne niż dane odbiorcy.
 5. Klient do czasu naciśnięcia przycisku „zamawiam” lub „kupuję” ma możliwość dokonania zmiany wybranych przez siebie produktów.
 6. Po tym jak Klient poda wszystkie niezbędne dane albo w przypadku korzystania z zarejestrowanego konta kliknie przycisk „zamawiam” lub „kupuję” wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia. Podsumowanie będzie zawierać takie informacje jak:
  1. przedmiot zamówienia,
  2. jednostkowa oraz łączna cena zamówionych produktów uwzględniająca wszelkie należne podatki,
  3. koszty dodatkowe o ile występują: m.in. koszt transportu, czy też ubezpieczenie przesyłki,
  4. wybrana forma płatności,
  5. wybrany sposób dostawy,
  6. przewidywany czas dostawy,
 7. Aby złożyć zamówienie Klient zobowiązany jest zaakceptować treść Regulaminu, a także podać dane osobowe wskazane jako obowiązkowe, jeżeli dokonuje zakupu bez wcześniejszej rejestracji; po czym potwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 8. Dokonanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po tym jak Klient złoży zamówienie, otrzymuje on wiadomość e-mail na adres wskazany podczas rejestracji konta albo podany w formularzu zamówienia, zatytułowaną „potwierdzenie zamówienia nr ……….”, która zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie dokonania zamówienia.
 11. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz treścią Regulaminu. 

§ VII. Dostawa

 1. Sprzedawca dostarcza produkty będące przedmiotem złożonego przez Klienta zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na adres podany przez Klienta.
 2. Klient może wybrać jedną spośród dostępnych metod dostawy przedmiotu zamówienia:
  1. Odbiór osobisty pod adresem 63-300 Pleszew, ul. Gdańska 16;
  2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem;
  3. Odbiór w paczkomacie.
 3. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. W sytuacji gdy produkty będące przedmiotem zamówienia mają różny termin realizacji (np. ze względu na chwilowy brak dostępności) Klient może wybrać czy chce otrzymać zamówienie częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru),czy też chce odebrać zamówienie w całości po skompletowaniu wszystkich produktów.
 5. Utrwalenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz dołączenie do przesyłki wydruku faktury VAT.

§ VIII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny produktów wystawionych w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wskazaniem zastosowanej stawki), cła oraz wszelkie inne opłaty i należności o ile występują.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przy wykorzystaniu jednej spośród wymienionych metod płatności:
  1. przelewem na numer konta bankowego Sprzedawcy,
  2. płatnością w systemie płatności elektronicznych (przelewy24).

§ IX. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument zgodnie z obowiązującym prawem ma prawo w ciągu 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny.
 2. Termin, o którym mowa w pkt. 1 liczony jest od chwili otrzymania przez Kupującego albo osobę przez niego wskazaną przedmiotu zamówienia.
 3. W sytuacji gdy przedmiot zamówienia obejmuje produkty doręczane w różnych terminach, termin do odstąpienia od umowy liczy się od chwili doręczenia ostatniego z produktów stanowiących przedmiot zamówienia.
 4. Aby skutecznie odstąpić od umowy Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta stosownego oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt. 1.
 5. Oświadczenie o którym mowa w pkt. 4 Konsument może przesłać tradycyjną pocztą na adres Sprzedawcy, poprzez wysłanie drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy, bądź poprzez stosowny formularz znajdujący się na stronie internetowej Sklepu.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ma następującą treść:

Miejscowość, data

Dane adresata (przedsiębiorcy): nazwa, adres, adres e-mail (o ile jest dostępny)

Ja niżej podpisany/a …………………. niniejszym informuję o skorzystaniu z przysługującego mi prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży następujących rzeczy…………………….

Data zawarcia umowy/odebrania przedmiotu umowy…………………* niepotrzebne skreślić

Imię i nazwisko Konsumenta

Adres konsumenta do korespondencji

Data i podpis

 1. Jeżeli Konsument prześle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w przeciągu dwóch dni roboczych przesłać potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wywołuje następujące skutki:
  1. Umowę zawartą na odległość uważa się za niezawartą,
  2. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty doręczenia zamówienia z wyjątkiem sytuacji w której Klient decyduje się na dostawę droższą aniżeli najtańszy sposób doręczenia oferowany przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta,
  3. Sprzedawca zobowiązany jest dokonać zwrotu płatności przy użyciu tej samej metody, z pomocą której otrzymał płatność od Konsumenta, chyba że ten wyraził zgodę na zastosowanie innej metody. Przy czym metoda ta nie może powodować dodatkowych kosztów po stronie Konsumenta,
  4. Sprzedawca może wstrzymać dokonanie zwrotu płatności do chwili w której otrzyma zwrot produktu stanowiącego przedmiot zamówienia albo do chwili otrzymania potwierdzenia dokonania zwrotu,
  5. Konsument ma obowiązek odesłać zamówienie na adres: 63-300 Pleszew, ul. Gdańska 16 niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin o którym mowa w zdaniu poprzednim zostaje zachowany, jeżeli odesłanie nastąpi przed upływem terminu 14 dni.
  6. Koszty związane ze zwrotem zamówienia w całości obciążają Konsumenta.
  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Jeżeli z uwagi na charakter produktu nie ma możliwości jego odesłania w standardowym trybie przy wykorzystaniu usług pocztowych, informacja o takim stanie rzeczy oraz kosztach związanych ze zwrotem będzie znajdować się w opisie produktu na stronie sklepu.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  10. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 5. Klient dokonując zwrotu produktu stanowiącego przedmiot zamówienia powinien zapakować go w taki sposób, aby zapewnić brak uszkodzeń zwracanego produktu w trakcie transportu.

§ X. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawcainformuje, że w ofercie sklepu znajdują się wyłącznie nowe produkty.
 2. W sytuacji gdy Klient dostrzeże wadę w zakupionym od Sprzedawcy produkcie albo produkt będzie niezgodny z złożonym zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na podstawie przepisów dotyczących rękojmi zawartych w kodeksie cywilnym. W przypadku gdy Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Klient może złożyć reklamację na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Regulaminie oraz na stronie sklepu. Istnieje również możliwość złożenia reklamacji poprzez formularz reklamacji umieszczony na stronie internetowej sklepu.
 4. Sprzedawca zaleca aby w razie złożenia reklamacji Klient zawarł w niej takie elementy jak: krótki opis wady, okoliczności oraz data jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, a także żądanie Klienta w związku z ujawnioną wadą produktu.
 5. W przypadku złożenia przez Klienta reklamacji, Sprzedawca odniesie się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku gdy Sprzedawca nie zajmie stanowiska w wyznaczonym terminie, przyjmuje się, że żądanie Klienta zostało uznane za uzasadnione.
 6. Przedmiot podlegający reklamacji Klient przesyła na adres 63-300 Pleszew, ul. Gdańska 16.
 7. Jeżeli na produkt znajdujący się w asortymencie sklepu została udzielona gwarancja, informacja o niej oraz jej treść zostaną zamieszone na stronie sklepu obok opisu danego produktu.

§ XI. Reklamacje dotyczące działania sklepu

 1. Właściciel sklepu zobowiązuje się dokonywać wszelkich niezbędnych działań zmierzających do zapewnienia pełnej funkcjonalności oraz sprawnego działania Sklepu; w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej, jak również zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym czasie wszelkich usterek oraz nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów.
 2. Klient powinien bez zbędnej zwłoki poinformować Sprzedawcęo wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Wszelkie nieprawidłowości mające związek z działaniem Sklepu Klient może zgłosić pisemnie na adres sklepu 63-300 Pleszew, ul. Jana Matejki10, wysyłając e-mail na adres wskazany w regulaminie: stylium.butik@gmail.com bądź przez odpowiedni formularz kontaktowy.
 4. Składając reklamację Klient powinien podać swoje dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia usterki/nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedawcapo otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego niezwłocznie przystąpi do jego rozpatrzenia, jednak nie później niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia. Gdyby dochowanie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym okazało się niemożliwe Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta oraz wskaże prawdopodobny termin rozpatrzenia reklamacji.

§ XII. Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy właścicielem sklepu/sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego poddane zostaną rozstrzygnięciu właściwego sądu zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy właścicielem sklepu/sprzedawcą a klientem nie będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę właściciela sklepu/sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo do dokonania zmian w regulaminie sklepu w razie zaistnienia istotnych przyczyn takich jak: zmiana obowiązującego prawa, zmiany w dostępnych sposobach płatności oraz dostaw itp. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w widocznym miejscu na stronie internetowej sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy aktualnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także inne właściwe przepisy prawa polskiego.